Badania

Cienkie polikrystaliczne warstwy diamentowe otrzymywane metodą HF CVD, prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak

Projekt dotyczy zastosowania warstw mikro- i nanao-diamentowych do konstrukcji bio- i chemosensorów w konfiguracji SGFET (Solution Gated Field Effect Transistor). W ramach realizowanego projektu przeprowadzono pomiary zależności temperaturowych przewodnictwa elektrycznego zarówno stało prądowego (dc) jak i zmiennoprądowego. Uzyskane wyniki wskazują, że w temperaturach poniżej temperatury pokojowej (RT) mechanizm ma charakter hoppingowy zgodny z modelem Motta. Poprawność uzyskanych wniosków została potwierdzona również za pomocą pomiarów TSC (Theramally Stimulated Current).

Celem w/w badań było określenie i ustalenie optymalnych właściwości fizycznych niedomieszkowanych warstw diamentowych pod kątem konstrukcji prototypów czujników bio- i chemoczułych,w których obszarem czynnym (detektującym) są warstwy polykrystaliczne zarówno mikrodiamentowe jak i nanodiamentowe o różnym składzie fazowym, strukturze krystalicznej  i morfologii powierzchni. Planowane jest wytworzenie detektorów specyficznych poprzez wykorzystanie terminowania powierzchni warstw diamentowych. Jednocześnie rozpoczęto prace dotyczące wykorzystania warstw diamentowych jako posywnych dozymetrów do pomiarów dawki promieniowania X, UV oraz niskoenergetycznego (ok. 30 keV) promieniowania b.

Badania przewodnictwa stało i zmienno prądowego struktur Metal-Polimer-Warstwa wstrzykująca dziury (elektrony)-Metal jak i badanie organicznych tranzystorów polowych (OFET), dr hab. Wacław Bała, prof. UKW

Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) w ostatnich latach były szczególnie badane pod kątem aplikacji jako źródła  emitujące światło nowej generacji.  Atrakcyjne cechy, takie jak elastyczność, lekkość i niski koszt produkcją, że wzrasta zainteresowanie  tymi strukturami zarówno w optoelektronice jak i optyce nieliniowej.  Chociaż obecne OLED wykazują doskonałą wydajność świetlną, najważniejsze wyzwania pozostają nierozwiązane, szczególnie w sytuacji osiągania wysokich mocy przy  wysokiej gęstości prądu. W tych warunkach gęstość ekscytonów jest wysoka i może, wywoływać różne procesy anihilacji ekscytonów, które prowadzą do znacznego zmniejszenia wydajności świecenia. Było to zasadniczym celem badań.

Co więcej, materiały te wykazują dużą absorpcję  która powoduje że tymi materiałami wzrasta zainteresowanie w zakresie optyki nieliniowej. Jest to kontynuacja tematyki dotyczącej optoelektroniki organicznej.

Fosfory w postaci cienkich warstw monokrystalicznych związków tlenkowych: właściwości strukturalne i luminescencyjne (kontynuacja), prof. dr hab. Yuriy Zorenko

Celem tego zadania jest badanie procesów stworzenia ekranów scyntylacyjnych z powiększoną zdolnością do absorpcji kwantów rentgenowskich na bazie wybranych związków tlenkowych, w mianowicie roztworów stałych perowskitów AAlO3 (A= Lu, Pr, Gd) z domieszką jonów Ce3+ i Eu3+, krystalizowanych w postaci warstw monokrystalicznych metodą epitaksji z cieczy (metoda LPE) oraz badania ich właściwości strukturalnych, luminescencyjnych i scyntylacyjnych.

Konwertory LED w postaci cienkich warstw monokrystalicznych granatów: krystalizacja metodą epitaksji z cieczy oraz badanie ich właściwości, prof., dr hab. Yuriy Zorenko

Tematem tego zadania jest badanie procesów stworzenia konwertorów promieniowania LED, emitujących światło w zakresie niebieskim lub UV dla stworzenia diod, emitujących światło białe, opartych na warstwach monokrystaliczne granatów, stosując metody epitaksji z cieczy (metody LPE). Główny cel tych badań polegał na analizie możliwości stworzenia nowych typów hybrydowych cało-krystalicznych LED, emitującego światło białe, w którym konwertor, emitujący światło żółte i/lub czerwone, będą wykonane w postaci struktury warstwy monokrystalicznej granatu na podłoży innego granatu, który także może wykonywać funkcje konwertora.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki,

ul. Weyssenhoffa 11, 85-090 Bydgoszcz, tel. 052/341-90-22 wew. 103.