Historia instytutu

Korzeni obecnego Instytutu należy jednak szukać w latach 80-tych ubiegłego wieku, kiedy to w ramach Instytutu Matematyki istniała Pracownia Fizyki. W połowie lat dziewięćdziesiątych, wraz z rozwojem Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Instytutu Matematyki, przekształcono Pracownię Fizyki w Zakład Fizyki, wchodzący w strukturę organizacyjną Instytutu Matematyki.

1 października 1998 r. Zakład Fizyki przekształcono w wyłdziałową Katedrę Fizyki wchodzącą w skład Wydziału Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych. W tym samym roku uzyskano zgodę na otwarcie od roku akademickiego 1999/2000, nauczycielskich studiów licencjackich dziennych i zaocznych na kierunku fizyka o specjalnościach: fizyka oraz fizyka z matematyką.

W roku akademickim 2002/2003 rozpoczęto nabór na dzienne studia licencjackie na kierunku fizyka o specjalności fizyka z informatyką, rezygnując jednocześnie z dotychczasowych specjalności. Od tego roku jednocześnie zmienił się charakter studiów na kierunku fizyka na studia nienauczycielskie. Studenci mieli jednak możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego i Studium Praktyk Zawodowych, gdzie realizowane były kursy i praktyki pedagogiczne. W tym samym roku, z powodu braku samofinansowania się studiów zaocznych, zaniechano kształcenia na kierunku fizyka w trybie zaocznym.

Dzięki zorganizowaniu pracowni naukowo-badawczych i dydaktycznych na odpowiednio wysokim poziomie oraz zatrudniając kolejnych pracowników naukowo-dydaktycznych, rozpoczęto starania o uruchomienie studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku fizyka. Zostały one ostatecznie uruchomione od roku akademickiego 2007/2008.

W wyniku intensywnych działań organizacyjnych udało się stworzyć zarówno zespół naukowo-dydaktyczny jak i zaplecze naukowo-badawcze, dzięki którym, decyzją JM Rektora UKW z dnia 1 października 2007 roku, został powołany Instytut Fizyki.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki,

ul. Weyssenhoffa 11, 85-090 Bydgoszcz, tel. 052/341-90-22 wew. 103.